Bedriftshelsetjenestens ansvar og arbeidsoppgaver

Bedriftshelsetjeneste

En bedriftshelsetjeneste er en gunstig tjeneste for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø for ansatte på arbeidsplassen. I tillegg til å bidra til arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, vil også en bedriftshelsetjeneste bistå arbeidsgiver med diverse oppgaver og gjøremål.

En bedriftshelsetjeneste bistår med fagkyndige tjenester innenfor forebyggende HMS-arbeid. Større virksomheter og noen spesifikke bransjer der det foreligger en økt risiko for skader, sykdommer, smitte, psykiske belastninger eller lignende, er lovpålagt å knytte seg opp til en bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet. Et trygt arbeidsmiljø er avgjørende for at ansatte skal trives på arbeidsplassen. Dette vil også bidra til både motivasjon, mestring og arbeidsglede hos både ansatte og arbeidsgiver.

HMS – Helse, Miljø, -og Sikkerhet

HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) kan ses på som en sikkerhetspraksis som innebærer en rekke med prosesser og prosedyrer som skal identifisere potensielle farer, minimere eller fjerne disse farene og deretter gi ansatte grunnleggende opplæring i ulykkesforebygging, ulykkes respons og lignende. Et grunnleggende og systematisk HMS-arbeid bør stå sentralt i alle typer bedrifter og selskaper, uavhengig av størrelse.

HMS

Det er mange positive og viktige fordeler som følger med et godt HMS-arbeid, blant annet:

  • Sikre at ansatte ikke blir utsatt for skader eller blir negativt påvirket av det arbeidet som blir utført
  • Implementere en positiv helse og sikkerhetskultur på arbeidsplassensom fremmer helse, sikkerhet og generell velvære
  • Administrere helse og sikkerhet på en bedre og mer systematisk måte

Helse, miljø og sikkerhet anses som en av de viktigste prioriteringene på en arbeidsplass, grunnen til dette er at det er avgjørende for å ivareta menneskers helse og liv, dette er spesielt viktig i industrisektorer med høy risiko. Disse bransjene er har en høyere sannsynlighet for å bli rammet av arbeidsskader, sykdommer og dødsfall på grunn av utrygge arbeidsforhold. Det er viktig å etablere og gjennomføre et effektivt HMS-arbeid på arbeidsplassen for å redusere risikoen for slike ulykker til det absolutte minimale.

Etablering av gode verdier og holdninger til sikkerhet på arbeidsplassen

Å etablere gode verdier og holdninger hos ansatte ovenfor sikkerhet på arbeidsplassen er avgjørende for å skape et godt arbeidsmiljø. Ved å ha stort fokus og god opplæring innenfor HMS-arbeid på arbeidsplassen, vil ansatte få integrert gode holdninger og verdier innenfor forebyggende HMS-arbeid. Den betydelige virkningen av en sterk sikkerhetskultur på arbeidsplassen inkluderer forbedret sikkerhetsytelse og redusert risiko for skader og ulykker.

Historisk tilbakeblikk på HMS-arbeid

For å forstå hvordan et systematisk helse-, miljø- og sikkerhets arbeid har blitt såpass viktig den dag, kan man gå tilbake i tid til den industrielle revolusjonen som kom til Europa på slutten av 1700-tallet. Da var ansatte var knapt beskyttet mot ulykkene forårsaket av maskinene og utstyret de jobbet med.

HMS-arbeid

Det var svært lite fokus på sikkerhet og arbeidsmiljøene var grusomme. Som et resultat av dette, var det et høyt antall ulykker som førte til skader dødsfall for de ansatte. Etter hvert begynte arbeiderne å kreve bedre sikkerhet og de tvang regjeringen til å ta grep.

Regjeringen svarte med å innføre en lovgivning som pålegger arbeidsgivere å sikre helse og sikkerhet på arbeidsplassen, betale for medisinsk forsikring, samt annen kompensasjon for skader, død og sykdom som følge av diverse arbeidsaktiviteter.

Godkjennelse av Arbeidstilsynet

Alle bedriftshelsetjenester må være godkjent av Arbeidstilsynet for å være regnet som en godkjent og lovlig bedriftshelsetjeneste. Derfor er det viktig å alltid sikre seg at bedriftshelsetjenesten man vurderer å knytte bedriften sin opp til, faktisk er godkjent. Dette gjøres for kvalitetssikre tjenesten og sørge at tjenesten tilbyr god faglig kompetanse og kunnskap innenfor feltet.

Denne ordningen bidrar også til å sikre at de ansatte i tjenesten er godt rustet til å takle eventuelle utfordringer og oppgaver som skal løses. En av hovedoppgavene til en bedriftshelsetjeneste, er å gi informasjon til bedriften som omhandler de ulike risikofaktorene som finnes på arbeidsplassen. Denne informasjonen er avgjørende for å sikre et trygt arbeidsmiljø, og derfor er det kritisk at informasjonen som blir gitt har et godt faglig grunnlag.

Oppgavene til en bedriftshelsetjeneste

Det er mye ansvar som ligger hos en bedriftshelsetjeneste, og dermed mange oppgaver som skal utføres og følges opp. På grunnlag av det store ansvaret som ligger hos bedriftshelsetjenesten, der det derfor svært viktig at tjenesten er godkjent av Arbeidstilsynet.

Bedriftshelsetjenesten skal også bistå med forebyggende HMS-arbeid. De ansatte internt i tjenesten skal ha fagkyndig kunnskap slik at de kan fungere som en støttespiller for arbeidsgiveren i virksomheten.

Oppgavene til en bedriftshelsetjeneste

En bedriftshelsetjeneste skal også komme med forslag til nye ideer og innspill som kan bidra til å bedre eller opprettholde arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Til tross for at en bedriftshelsetjeneste er pålagt mye ansvar, er det fortsatt viktig å bemerke seg at det fortsatt er arbeidsgiver som står ovenfor det fulle ansvaret for arbeidsmiljøet i bedriften. Dette gjelder uavhengig av om bedriften er koblet opp til en bedriftshelsetjeneste, eller ikke. Mer om arbeidsgivers ansvar og oppgaver kommer i avsnittet under.

Oppgavene til arbeidsgiver

Som sagt er det arbeidsgiver som har det fulle og hele ansvaret for arbeidsmiljøet i en virksomhet, og ikke bedriftshelsetjenesten. Bedriftshelsetjenesten skal altså bistå arbeidsgiver med å sikre og bedre arbeidsmiljøet, men de står ikke ansvarlig på samme måte som arbeidsgiver. Arbeidsgiver har også som ansvar å sørge for at de kravene som bedriften/virksomheten står ovenfor, blir oppfylt. Det er også arbeidsgiver sin oppgave å knytte bedriften opp til en bedriftshelsetjeneste, dersom det er nødvendig.

Da er det viktig at han/hun sørger for at tjenesten er godt tilpasset virksomheten slik at den møter dens behov. Dette er viktig for å sikre god kompetanse, samt for å få mest mulig utbytte av bedriftshelsetjenesten. Arbeidsgiver har også som oppgave å gi tilbakemeldinger til bedriftshelsetjenesten når nødvendig, i tillegg til å gi beskjed dersom det trengs å gjøres endringer eller om ting ikke står til forventningene.

To ulike typer

I hovedsak kan man skille mellom to forskjellige typer bedriftshelsetjenester. Disse to typene kalles enten en ekstern leverandør (fellesordning) eller egenordning. I korte trekk kan man si at en fellesordning er best tilpasset små og mellom store bedrifter, mens en egenordning blir brukt av de større bedriftene. Mer detaljert informasjon om de ulike typene blir beskrevet under. Det er også viktig å bemerke seg at alle bedriftshelsetjenester må være godkjent av Arbeidstilsynet. Dette gjelder for begge typene, både fellesordning og egenordning.

Fellesordning / Ekstern leverandør

En fellesordning, også kalt ekstern leverandør, er en type bedriftshelsetjeneste som blir mest brukt av små og mellomstore bedrifter. Denne typen tjeneste har ofte ulike målgrupper eller de kan basere seg på et geografisk område. Fellesordninger kan også tilby tjenester med spisset kompetanse innenfor spesifikke felt, slik at de er tilpasset spesielle bransjer.

Egenordning

Egenordning er en type bedriftshelsetjeneste som vanligvis blir brukt av de større bedriftene og selskapene. Denne typen tjeneste baserer seg på at selve tjenesten blir dannet internt i bedriften. På denne måten sikrer man seg at tjenesten tilbyr spisset kompetanse som er spesielt tilpasset den spesifikke bedriften.

Til tross for at tjenesten blir dannet internt i bedriften, står den fortsatt ovenfor de samme kravene som fellesordninger, blant annet at tjenesten må bli godkjent av Arbeidstilsynet for å kunne regnes som en godkjent bedriftshelsetjeneste. Velger arbeidsgiver å danne en egenordning internt i virksomheten, er det spesielt viktig å sørge for at tjenesten har en fri og uavhengig stilling til resten av virksomheten.